Play-Icon
2013-07-29

Produktnyheter Antura Projects 5.9

Förbättrad tidsplanering och dokumenthantering samt två helt nya vyer för diagram och risker är ett urval av nyheterna i Antura Projects 5.9.

Förbättrad tidsplanering

Antura Projects har förbättrats i flera avseenden för att projektledare och projektmedlemmar ska kunna jobba effektivare och få bättre överblick inom respektive projekt.

Aktivitetsfilter i tidplanen

I tidplanen är det nu möjligt att filtrera på aktiviteter. Det nya aktivitetsfiltret utgörs av följande urval:

 • WBS-nivå
 • Ansvarig
 • Status
 • Prioritet
 • Egendefinierande aktivitetsegenskaper

Aktivitetsfilter

Valda filterinställningar kan sparas för att enkelt kunna återgå till tidigare sparade inställningar.

Direktredigering i tidplanen

Det går nu att redigera egenskaper direkt i tidplanen på aktiviteter, leveranser och milstolpar. Genom att dubbelklicka på en cell som indikeras som redigerbar när muspekaren förs över raden kan egenskapen redigeras direkt i cellen.

Direktredigering i tidplanen

Massuppdatering av aktiviteter

Flera aktiviteter, leveranser, milstolpar eller beslutspunkter kan nu enkelt uppdateras på samma gång med hjälp av den nya funktionen för massuppdatering. Följande egenskaper kan uppdateras med hjälp av funktionen:

 • Namn
 • Kommentar
 • Startdatum
 • Slutdatum
 • Varaktighet
 • Flytta startdatum (+/- antal dagar)
 • Progress- och tidrapporteringsinställningar
 • Färg
 • Ansvarig
 • Status
 • Prioritet
 • Progress
 • Egendefinierande aktivitetsegenskaper

Förtydligande av ärendeprogress i tidplanen

Ärenden kan enklare följas upp i tidplanen med hjälp av kolumnen ”Ärenden”. Kolumnen visar nu totala antalet ärenden som är kopplade till en aktivitet samt hur många av dem som är avslutade.

Ärendeprogress

En progressbar illustrerar också med en grön respektive röd färg hur stor del av aktivitetens ärenden som är avslutade. När muspekaren förs över siffrorna bredvid progressbaren visas en tooltip med de ärenden som är kopplade till aktiviteten samt status för respektive ärende.

Grafisk progress på aktiviteter

Det är nu möjligt att se progress direkt på aktiviteten i tidplanen. Progress visas som en mätare på respektive aktivitet som motsvarar den procentuella progressen av aktivitetens totala varaktighet.

Progress på aktivitet

Grafisk WBS-redigerare

Det är nu möjligt att bearbeta projektplanen i en trädstruktur oberoende av tid i den helt nya WBS-vyn.

WBS-redigerare

Tack vare stöd för drag och släpp kan aktiviteter, leveranser, milstolpar och beslutspunkter snabbt och enkelt flyttas mellan olika positioner i projektplanen. Ett verktygsfält med möjliga val för respektive nod visas när muspekaren hålls över den och genom att dubbelklicka på önskad nod kan namnet snabbredigeras.

Snabbredigering med högerklick i Gantt (Silverlight)

I vyn Tidplan – Gantt (Silverlight) är snabbredigering med högerklick nu möjligt. Följande val presenteras vid högerklick på en rad i tidplanen:

 • Redigera
 • Skapa ny aktivitet direkt över
 • Skapa ny aktivitet direkt under
 • Dra in aktivitet (flyttar den in i en leverans)
 • Dra ut aktivitet (flyttar den ur en leverans)
 • Flytta en rad upp
 • Flytta en rad ned
 • Klipp ut
 • Kopiera
 • Klistra in
 • Klistra in special
 • Ta bort

Snabbredigering med högerklick

Drag och släpp för progress i Gantt (Silverlight)

Det är nu möjligt att redigera progress på en aktivitet med hjälp av drag och släpp på motsvarande sätt som en aktivitets varaktighet kan ändras i vyn Tidplan – Gantt (Silverlight).

Drag och släpp för progress

Diagram på projektnivå

Den helt nya vyn Projektplats – Diagram gör det möjligt att skapa diagram och diagrammallar i det enskilda projektet.

Projektplats - Diagram

Vyn är uppdelad i två sektioner där den vänstra visar förvalda diagraminställningar och den högra visar det generade diagrammet som kan uppdateras automatiskt vid ändring av inställningar. Data som plan, budget, utfall och prognos kan illustreras med hjälp av följande sex diagramtyper:

 • Linje
 • Stapel
 • Staplade staplar
 • Area
 • Pajdiagram
 • EVM-graf (baserad på Earned Value Management)

Knappar för att snabbt exportera diagrammet som PDF eller bild finns i verktygsfältet längst till höger.

Förbättrad dokumenthantering

Antura Projects har genomgått en rad förbättringar avseende användarvänlighet för dokumenthantering.

Släpp filer direkt i webbläsaren

I webbläsare med stöd för HTML5 (Internet Explorer 10 eller Chrome, Firefox och Safari i senaste version) går det att släppa dokument i webbläsarfönstret för att ladda upp dessa i aktuell mapp i filarkivet.

När filer dras in i webbläsarfönstret visas texten ”Släpp dina filer här”. När uppladdningen har påbörjats visas en progress för varje fil. Om en fil med samma namn redan finns i katalogen presenteras val gällande om filen skall laddas upp som en ny version, ersätta den befintliga versionen eller inte laddas upp alls. Det går också att välja att hantera resterande konflikter på samma sätt.

Drag och släpp filer

Möjlighet att dra och släppa för att flytta filer och mappar

Det är nu möjligt att dra och släppa filer och mappar istället för att klippa och klistra när de ska flyttas. När en fil eller mapp dras från sin initiala plats visas en ikon bredvid muspekaren som indikerar om flytten är möjlig eller inte.

Flytta filer mellan mappar

Möjlighet att ange versionskommentar i fil-dialog

Det är nu möjligt att ange en versionskommentar direkt när en ny version av en fil laddas upp. Om en fil laddas upp med samma namn som en befintlig fil presenteras val gällande om filen skall laddas upp som en ny version, ersätta den befintliga versionen eller inte laddas upp alls. Om filen väljs att laddas upp som en ny version kan en kommentar anges i kommentarsfältet som då visas i dialogen.

Förbättrad rapportgenerering

Rapportgenerering i Antura Projects har utvecklats mer framförallt på projektnivå.

Utvecklad rapportgenerering på projektnivå

Rapporter som tidigare endast varit möjliga att skapa på portföljnivå kan nu också skapas på projektnivå. Det innebär stora förbättringar för projektledare som inte alltid har tillgång till portföljrapporter. Rapporter som nu finns tillgängliga i på projektnivå är:

 • Utökad lägesrapport
 • Översiktsrapport (fanns även tidigare i vyn)
 • Resurs- och tidrapport
 • Ekonomirapport

Möjlighet att skapa schemalagda rapportutdrag

Det är nu möjligt att schemalägga export av rapporter. Rapportutdragen kan skickas med e-post till specifika användare och systemgrupper samt på projektnivå till olika projektmedlemmar och grupper. Det är också möjligt att spara rapportutdraget direkt till filarkivet i Antura Projects.

Samlad riskhantering

För att förenkla hanteringen av risker är dessa nu sammanställda i en ny vy under Min plats. Utöver att riskerna visas gemensamt för flera projekt i taget kan även alla risker redigeras precis på samma sätt som i de enskilda projekten. Filterurvalet i vyn är som standard inställt att visa ”Mina” risker, vilket gör vyn extra användbar för såväl sällananvändare som projektmedlemmar som hanterar många risker i flera projekt samtidigt.

Min plats - Risker

Nyheter för ärenden

Ärendehantering har utökats med funktionalitet för att bland annat kunna ta emot ärenden via e-post.

Ärendeinkorg

Antura Projects kan nu konfigureras för att kunna ta emot ärenden via e-post. För att aktivera funktionen krävs konfiguration av webbservern. Funktionen kan aktiveras i respektive projekt och styras till att endast projektmedlemmar har möjlighet att skicka in ärenden till projektet.

Ärendeinkorg

Dela ärenden

Det är nu möjligt att dela ärenden via e-post. Genom att markera ett eller flera ärenden och klicka på ”Dela” får användaren möjlighet att skicka ett meddelande till mottagarna tillsammans med all ärendeinformation. Funktionen kan exempelvis användas för att skicka påminnelser rörande ett eller flera ärenden.

Dela ärenden