Play-Icon
2017-03-17

Antura Projects används för att säkra morgondagens hållbara elförsörjning

Införandet belönades med utmärkelsen Best Implementation Award 2016, Public Sector. Nu har Svenska kraftnät etablerat Antura Projects i verksamheten och driver ett flertal resurstunga projekt i verktyget. 

I samband med Anturas 15-årsjubileum och Anturadagen 2016 lanserades Antura Awards, där Antura uppmärksammar och hyllar organisationer som arbetar med projekt- portfölj- och resurshantering på ett föredömligt sätt. Efter en mycket lyckad implementation, vilken resulterade i utmärkelsen Best Implementation Award 2016, har Svenska kraftnät etablerat Antura Projects som det gemensamma projektverktyget för projekt, uppdrag och IT-förvaltningsobjekt. 

Uppföljning av resurstung projektverksamhet

Bland de funktioner som erbjuds i Antura Projects använder Svenska kraftnät primärt projektplanering, resurshantering och portföljhantering, vilket ger en helhetsbild över verksamhetsportfölj, anläggningsportfölj och IT-förvaltningsportfölj. Ett flertal resurstunga projekt, vilka bland annat syftar till att möjliggöra anslutning av förnybara energikällor, drivs inom anläggningsportföljen. 

Våra stations- och ledningsprojekt är omfattande men genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet, säger Annica Oreland, Projektutvecklare vid Svenska kraftnät. 

Vid införandet arbetade Svenska kraftnät utifrån en mycket genomtänkt strategi, något som juryn vid Antura Awards tog fasta på. Svenska kraftnät har etablerat ett flertal strukturerade processer i syfte att förbättra kvaliteten i projekten ytterligare. 

Resurser efterfrågas via projektverktyget och tillgodoses av utsedda resursägare. Vi arbetar även med att identifiera, hantera och följa upp risker, vilket tillsammans med övriga erfarenheter bidrar till en värdefull erfarenhetsbank. Erfarenhetsåterföringen till linjeverksamheten sker enligt etablerade riktlinjer, säger Annica Orleland. 

Fokus på hållbar energiförsörjning, samt en samhällsutveckling med ett ökat behov av el, kräver noggrann och långsiktig planering. Av denna anledning har Svenska kraftnät tagit fram en investeringsplan för de kommande tio åren, delvis baserad på underlag i Antura Projects. 

Användarvänligt projektverktyg som uppfyllde samtliga ställda krav

Projektverktyget upphandlades utifrån kriterier såsom användarvänlighet, hög grad av informationssäkerhet samt möjlighet till integration med projektmetodiken PPS. En omfattande utvärdering genomfördes i en egen demomiljö, där Svenska kraftnät själva fick utvärdera att samtliga ställda krav uppfylldes. Vid denna tilldelades Antura Projects högsta betyg vad gäller användarvänlighet, idag finns PPS integrerat i projektverktyget och Anturas ISO 27001 certifiering bekräftar att verksamheten bedrivs enligt gällande standard. 

I framtiden finns potential för vidare utveckling:

Användandet kan breddas ytterligare, dels med ytterligare integrationer internt och dels med kompletterande moduler från Antura. Jag ser fram emot fler kreativa dialoger kring vad verktyget kan stötta oss med i vår strävan efter en helhetslösning för hela vår projektverksamhet, säger Annica Orleland.

”Genom att våra projektledare rapporterar status kring tid, kostnad, resultat och resurser förenklas uppföljningen både av enskilda projekt och projektportföljen som helhet.”

Annica Oreland, Projektutvecklare, Svenska kraftnät.

Annica Oreland (till höger) tillsammans med Camilla Rubinstein vid Antura Awards 2016.

Svenska kraftnät bildades 1992 som en förberedelse inför avregleringen av elmarknaden 1996. Myndigheten har i uppdrag av regeringen att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el. Huvudkontoret är baserat i Sundbyberg, där de flesta av de 600 medarbetarna arbetar. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

www.svk.se