Antura - allt i ett

System för projekt-, portfölj- och resurshantering

Portföljhantering

Portföljhantering är nyckeln till att din verksamhet skall kunna besluta om rätt satsningar och få ut maximalt värde av dessa med begränsade resurser. I Antura kan företagsledning, projektkontor och andra intressenter få en helhetsbild över företagets projektverksamhet, samt analysera och styra utvecklingen av projektportföljen.

 • Hantera idéer och projektförslag

 • Prioritera projekt, idéer och andra initiativ

 • Koppla projekt till strategiska mål

 • Definiera valfria egenskaper på portföljer, program och projekt

 • Gruppera projekt i portföljer, program, organisatoriska enheter och andra valfria perspektiv

 • Stöd för huvud- och delprojekt

 • Samlad vy över alla beslut

 • Uppföljning och analys av projektportföljen

 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier

 • Ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledningen

 • Visualisering med diagram och dashboards

På mycket kort tid lyckades vi lägga in alla våra projekt och få in statusrapporter från majoriteten av dem. Redan efter några veckor hade vi fått en god överblick över våra projektportföljer. För oss var det enastående att lyckas få en sådan transparens på projektverksamheten. Dessutom blev det väldigt enkelt för våra olika distribuerade projektkontor att kunna följa och styra sina egna projektportföljer.

Conny Ulvestaf - IT-portföljansvarig Swedavia

Resurshantering

Systemet tillhandahåller alla funktioner som er verksamhet behöver för att kunna arbeta med resurshantering på ett effektivt sätt. Smidiga funktioner och visuella vyer hjälper er att få full koll på er kapacitetsplanering och resursallokering.

 • Resursplanering av projekt, uppdrag, förvaltning och linjeverksamhet

 • Kapacitetsplanering med tillgänglighet och efterfrågan

 • Planering och uppföljning per resurs, roll, team och organisatorisk enhet

 • Hantera beläggning av anställda och externa resurser, t ex konsulter

 • Hantera resurskonflikter som t ex över- och underbokningar

 • Äskning och allokering av resurser

 • Uppföljning av nedlagd tid med tidrapportering

 • Frånvaroplanering

 • Simulering av resursbehov

 • Grafiska resurshistogram

 • Kompetenshantering

Funnel

Effektivt och visuellt stöd för att utvärdera idéer, projekt och andra initiativ. Analysera flödet utifrån projektvolym, resurstillgång, ekonomiska ramar och strategiska mål.

 • Strategisk planering och prioritering av initiativ

 • Beslutsunderlag inför uppstart av nya initiativ

 • Utvärdera på resursbehov, budget eller andra kvantifierbara parametrar

 • Jämför planerat arbete med organisationens kapacitet

 • Upptäck flaskhalsar innan de uppstår

 • Uppföljning av effekthemtagning från projekt och initiativ

Tidplanering

Systemet erbjuder många smidiga funktioner för att enkelt kunna strukturera och planera WBS-element, aktiviteter och milstolpar över tiden.

 • Tidplanering med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat

 • Flexibel hantering av WBS-struktur med drag-och-släpp

 • Beroenden inom och mellan projekt

 • Stöd för kritiska linjen

 • Rapportering av status och progress

 • Stöd för versionshanterade basplaner (baselines)

 • Möjlighet att definiera valfria egenskaper på aktiviteter

 • Helintegrerat med organisationens projektmodell

 • Stöd för mallprojekt

 • MS Project import och export

Kostnadshantering

I Antura finns ett komplett stöd för hantering av kostnader med kalkyl, budget, utfall och prognos på projekt, aktiviteter och kostnadsslag.

 • Hantering av alla typer av kostnader

 • Stöd för kostnadsställen och kostnadsslag/konton

 • Stöd för både investeringar och omkostnader

 • Kostnadskalkylering och budgetering

 • Kostnadsutfall integrerat med ekonomisystem/affärssystem

 • Prognostisering och trender

 • Earned Value Management (Resultatvärdemetoden)

 • Nyckeltal

 • Flervalutastöd

 • Möjlighet att definiera valfria egenskaper på kostnadsposter

Effekthantering

I Antura kan ni värdera och beräkna de nyttoeffekter som ett projekt eller program kommer att generera till verksamheten. Systemet har stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.

 • Hantering av alla typer av effekter, t ex försäljningsintäkt, effektivisering eller kostnadsbesparing

 • Kalkylering och budgetering av effekter

 • Effektutfall (t ex intäkter) integrerat med ekonomisystem/affärssystem

 • Prognostisering och trender

 • Likviditets- och cashflowanalys

 • Beräkning av resultat och marginal

Tidrapportering

I systemet kan alla medarbetare och konsulter rapportera tid på ett enkelt och flexibelt sätt. Tidrapporteringen kan ligga som underlag för projektuppföljning såväl som att vara löne- och faktureringsgrundande.

 • Tidrapportering på projekt, uppdrag, förvaltning och linjeverksamhet

 • Frånvarorapportering

 • Detaljrapportering på aktiviteter eller leveranser

 • Flexibel hantering av tidkoder

 • Timkostnader per individ, roll, projekt och aktivitet

 • Rapportering av progress och uppskattad återstående tid (ETC)

 • Attestering av tid

 • Stöd för att skapa faktureringsunderlag

 • Tidrapportering från mobilen

Dokumenthantering

Systemet erbjuder ett omfattande och smidigt stöd för att organisera och hantera dokument och andra handlingar. Dokumenthanteringen ger också interna och externa intressenter en önskad flexibilitet, spårbarhet och säkerhet.

 • Massuppladdning av mappar och dokument (drag-och-släpp)

 • Hantering av dokumentmallar

 • Möjlighet att definiera mappstrukturer som standard för nya projekt

 • Onlineredigering av dokument

 • Automatisk versionshantering

 • Kraftfull behörighetsstyrning av mappar och dokument

 • Arbetsflöden för granskning, godkännande och signering

 • Möjlighet att kommentera och prenumerera på dokument

 • Fritextsökning i dokumentinnehåll

 • Sökning av dokument i flera projekt samtidigt

 • Möjlighet att definiera valfria egenskaper på dokument

 • Massredigering av dokumentegenskaper

 • Dokumenthantering från mobilen

Samarbete & Kommunikation

Systemet erbjuder många smarta och användbara funktioner för att kunna kommunicera och samarbeta inom verksamheten och med externa intressenter.

 • Diskussionsforum/Meddelanden

 • Direktmeddelanden/Chat

 • Profilbilder och närvaroindikatorer

 • Diskussioner kopplat till dokument, ärenden och aktiviteter

 • Delad kalender och dokumentsamarbete

 • Nyhetsström och anslagstavla

 • Stöd för mobilt samarbete

Ärendehantering & Kanban

Ärendehantering används för att hantera alla oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringar, felrapporter och granskningar. Det kan också med fördel användas för en mer agil projekthantering.

 • Skapa, prioritera, tilldela och hantera ärenden

 • Möjlighet att kommentera ärenden

 • Möjlighet att definiera valfria ärendeegenskaper

 • Stöd för huvud- och delärenden

 • Sökning av ärenden i flera projekt samtidigt

 • Stöd för konfigurerbara ärendeflöden

 • Möjlighet att maila ärenden till projektets ärendeinkorg

 • Visuell ärendehantering med Kanban-tavlor

Riskhantering

Systemet erbjuder stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker enligt vedertagna metoder.

 • Riskvärdering med sannolikhet och konsekvens

 • Standardrisker kan importeras till projekten

 • Möjlighet att definiera valfria riskegenskaper

 • Åtgärdsplaner kopplat till riskerna

 • Sökning av risker i flera projekt samtidigt

 • Anpassningsbar riskanalysmodell med valfri skala och värderingsmodell

Projektmodellstöd

Systemet erbjuder ett praktiskt och välfungerade stöd för organisationens projektmodeller (t ex XLPM, PPS, PRINCE2, Wenell, Pejl, Projectbase, m fl) och förvaltningsmodeller (t ex PM3).

 • Grafiskt och interaktivt stöd för projekt- eller förvaltningsmodellen

 • Grindvaktsfunktionalitet med konfigurerbara krav per grind

 • Stöd för parallella och seriella beslutsprocesser med en eller flera beslutsinstanser

 • Kopplade styrande och stödjande dokument (dokumentmallar)

 • Integrerad med projektplaneringen

 • Stöd för agila arbetssätt

Agilt

Antura ger stöd för agila arbetssätt samt portföljstyrning enligt SAFe och andra ramverk. Kombinera projektarbete och agilt driven utveckling i hybridportföljer.

 • Definiera backlogs, sprintar och utvecklingsärenden

 • Styr och följ upp utvecklingsarbete i värdeströmmar

 • Resursplanering av team

 • Tidrapportering på agila arbetspaket

 • Koppla det agila arbetet till strategiska mål och budgetuppföljning

 • Arbeta och styr utvecklingen enligt principerna i SAFe-ramverket

 • Koppling till Jira för bästa kombinationen av agil operativ planering med strategiska perspektiv

Rapporter & Analys

Systemet erbjuder många möjligheter för rapportering och analys, både för det enskilda projektet och för hela projektportföljen.

 • Standardrapporter för projekt- och projektportföljnivå

 • Vyer kan exporteras till Excel och PDF

 • Definiera egna rapporter med systemets rapportgenerator

 • Exportera data till Excel pivot

 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier

 • Anpassade rapporter efter organisationens önskemål

Diagram & Dashboards

Företagsledning, projektkontor och andra intressenter kan enkelt skapa pedagogiska och visuella diagram och dashboards direkt i Antura. Systemet stöder en mängd olika diagramtyper och det är lika enkelt att skapa ett nytt diagram från grunden som att generera och anpassa ett diagram från en sparad diagramkonfiguration.

 • Diagramtyper som t ex paj, stapel, staplade staplar, linje, area och bubbel

 • Interaktiva diagramfunktioner för visning och dataurval

 • Skapa diagram från grunden eller baserat på en sparad diagramkonfiguration

 • Spara obegränsat antal diagramkonfigurationer eller dashboards

 • Enkelt att exportera som bilder eller PDF

 • Dela dashboards med andra användare