Inköp offentlig sektor

Inköp offentlig sektor

Vägledning vid upphandling av Antura inom ramen för LOU

För en statlig myndighet, kommun eller region går det att köpa in, dvs upphandla programvara på flera olika sätt inom ramen för LOU. De vanligaste alternativen är:

  1. Avrop via eget licenspartneravtal

  2. Direktupphandling till lågt värde eller av tekniska skäl

  3. Avrop via Kammarkollegiets ramavtal

  4. Avrop via Addas ramavtal

  5. Öppet/Selektivt/Förhandlat förfarande

LOU gäller även för statligt, regionalt och kommunalt ägda bolag. De flesta tillvägagångssätten kan därför även tillämpas för dessa. 

För myndigheter samt kommunala och en del statliga bolag som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna – vatten, energi, transporter och posttjänster, tillämpas istället LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

Nya regler för offentlig upphandling trädde i kraft 1 feb 2022. Syftet med lagändringarna är att förenkla upphandlingsförfarandet. I övrigt lämnar nya regelverket ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. Det innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort.

Kontakta gärna Antura för vägledning av alternativ.

1. Avrop via eget licenspartneravtal

Många statliga myndigheter, kommuner och regioner har upphandlat ett eget licenspartneravtal och ingått avtal med en leverantör som kan leverera licenser från flera olika underleverantörer.

Detta alternativ är det vanligaste förfarandet för inköp av Antura inom offentlig sektor. Alternativet förutsätter att den avropande organisationen har ingått ett ramavtal med en leverantör (licenspartner), typiskt med någon av Anturas befintliga samarbetspartners/återförsäljare, som tex Atea, Crayon, Dustin, Insight, Forefront eller Knowit (tidigare Cybercom). 

Ett licenspartneravtal skapar möjlighet till mycket smidiga avrop av licenser för både nya och befintliga programvaror. De flesta licenspartneravtal möjliggör även inköp av relaterade konsulttjänster för införande och förvaltning.

2. Direktupphandling till lågt värde eller av tekniska skäl

Med direktupphandling avses ett förfarande för tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal utan krav på att den upphandlande organisationen först ska informera om sin avsikt att upphandla genom en annons om anbudsinfordran.

Direktupphandling till lågt värde

Direktupphandling kan nyttjas för mindre inköp, som inte överstiger direktupphandlingsgränsen för LOU på 700 000 kronor.

Direktupphandlingsgränsen inom LUF är 1 200 000 kronor.

Upphandlande organisationer ska dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor.

En förändring som infördes från 1 feb 2022, är att de särskilda regler som fanns för beräkningen av en direktupphandlings värde tagits bort. Det innebär att man tagit bort bestämmelsen om att direktupphandlingar av samma slag ska räknas ihop.

Direktupphandling av tekniska skäl

Exempel på tillfällen när det är möjligt att genomföra en direktupphandling av tekniska skäl:

  • Det finns av tekniska skäl inte någon konkurrens. 

  • Det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och kan därför endast tillhandahållas av en viss leverantör.

3. Avrop via Kammarkollegiets ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som ingås mellan en eller flera myndigheter och flera leverantörer i syfte att fastställa villkor för ett inköp under en given tidsperiod. Att avropa innebär att en myndighet väljer att skriva ett kontrakt som följer ett ramavtal.

Avrop av Antura kan göras via Kammarkollegiets ramavtal, där Antura AB och Antura finns med som underleverantör åt bland annat Atea, Crayon, Knowit/Cybercom, Forefront och Dustin. Nedan ramavtal rekommenderas om man väljer det alternativet.

Programvarulösningar

Används vid avrop av både licenser och relaterade konsulttjänster för införande och förvaltning, avseende både nya och befintliga programvaror. Läs mer om ramavtal via programvarulösningar.

Licensförsörjning

Används för rena licensavrop, avseende både nya och befintliga programvaror. Läs mer om ramavtal via licensförsörjning.

När det gäller avrop av helt nya programvaror, behöver upphandlande organisation använda sig av en så kallad ”funktionsupphandling”, dvs att avrop sker mot en kravspecifikation.

Om upphandlade organisation avser göra tilläggsköp eller förnya/förlänga befintligt licensinnehav, kan avrop göras på namngiven programvara.

Alla avrop tillämpar ”förnyad konkurrensutsättning”, vilket innebär att ramavtalsinnehavarna konkurrerar med varandra om att vinna avtalet för aktuellt avrop, typisk genom utvärderingskriterier inom pris och kvalitet. Detta gäller både vid en funktionsupphandling och vid avrop avseende en ny avtalsperiod för en befintlig programvara. 

 

4. Avrop via Addas ramavtal (fd SKL Kommentus)

Avrop av Antura kan göras via Addas ramavtal ”Programvaror och molntjänster 2019”, där Antura AB och Antura finns med som underleverantör hos flera ramavtalsinnehavare. 

5. Öppet/Selektivt/Förhandlat förfarande

Kravet på att använda ett visst förfarande tas bort. De upphandlande myndigheterna och enheterna får själva utforma förfarandet i varje upphandling.

Detta alternativ är det minst vanliga anskaffningssättet av Antura för offentliga verksamheter, bla då den upphandlade verksamheten har begränsade möjligheter att påverka pris eller val av leverantör och programvara.

Vid upphandling över tröskelvärdena kan den upphandlande myndigheten alltid välja mellan:

Öppet förfarande

Öppet förfarande är ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Det är i praktiken det vanligaste av förfarandena över tröskelvärdena. Förfarandet genomförs i ett steg, vilket innebär att samtliga intresserade leverantörer lämnar in anbud och att såväl prövningen av kraven på leverantören som prövningen av anbudet sedan sker i ett och samma steg.

Selektivt förfarande

Selektivt förfarande är ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten bjuder sedan in de anbudssökande som uppfyller kraven på leverantörerna att lämna anbud.

Förhandlat förfarande

Förhandlat förfarande är ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten inbjuder utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud.

Inköp offentlig sektor som pdf

Dokumentet finns även tillgängligt som pdf, för nedladdning.