Antura File Viewer

Antura E-archive Export

Antura E-archive Export gör det enkelt att exportera projektdokumentation till e-arkiv och är ett viktigt verktyg för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information.

Varje kommun, region och myndighet har ansvar för sina arkiv och skall enligt arkivlagen bevara informationen oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Antura E-archive Export ger ett effektivt stöd inom offentlig sektors informationshantering, då offentlighetslagstiftningen förutsätter hållbar och långtidsbevarande hantering av digital information. 

Antura E-archive Export gör det enkelt att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information till e-arkiv. Genom en knapptryckning exporteras projektdokumentation till lagringsplatsen och tillgängliggörs effektivt enligt den på förhand definierade strukturen.

Antura E-archive Export följer Riksarkivets standard för dokumentutbyte (FGS Paketstruktur) och utgör ett säkert stöd i transformeringen mot en fullständigt elektronisk informationshantering. 

  • Följer Riksarkivets standard för dokumentutbyte (FGS Paketstruktur)

  • Understödjer långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information

  • Säkerställer korrekt projektdokumentation i e-arkivet och minskar manuell administration

  • Exportera delar av eller hela filarkivet

  • Exportera enbart huvudversioner eller senaste delversion av filer

  • Uppfyller gällande standarder för informationssäkerhet