Play-Icon
2018-04-10

Antura välkomnar Bolagsverket som ny kund

Ytterligare en svensk myndighet har givit Antura sitt förtroende; efter en noggrann utvärdering av olika projektverktyg har Bolagsverket valt Antura Projects som systemstöd. 

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare. Utvecklingen av digitala tjänster förväntas öka under de närmaste åren och Bolagsverket samverkar med andra myndigheter i ett flertal projekt där digitalisering är i fokus.

E-tjänster, appar och tekniska lösningar ska tas fram i syfte att underlätta företagens uppgiftslämnande samt effektivisera myndigheternas informationshantering. Parallellt med detta pågår en förändringsprocess vid Bolagsverket; arbetssätt utvärderas och fler agila metoder introduceras, vilket ställer höga krav på projektverksamheten. Myndigheten efterfrågade därför ett systemstöd för hela kedjan, från styrning och hantering av utvecklingsportföljen, till genomförandet i agila leveransteam. 

I Antura Projects får Bolagsverket kontroll över projektportföljen; prioritering, resursallokering och uppföljning av effekter på både projekt- och portföljnivå gör det enklare att besluta om rätt satsningar. Agila arbetssätt, såsom Kanban-tavlor, skapar större möjligheter för transparens, effektiviserar samarbetet och gör det enklare att följa planerade, genomförda och avslutade aktiviteter. En sömlös integration med ärendehanteringssystemet Jira ger en fullständig överblick av processer, status och ärenden som påverkar projekten.

Sammantaget ger valet av Antura Projects som projektverktyg Bolagsverket optimala förutsättningar att lyckas i nuvarande och kommande utvecklingsprojekt. 

 
 

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 600 anställda i Sundsvall. I uppdraget ingår att registrera företag och ändringar i företag, ta emot årsredovisningar, erbjuda företagsfakta samt i samverkan med andra aktörer bidra till en enklare vardag för företag och företagande.

www.bolagsverket.se