Play-Icon

2018-10-26

Antura välkomnar Region Sörmland som ny kund

Region Sörmland tar stöd av Antura Projects i arbetet att bygga nytt och rusta upp för framtidens vårdbehov.  

Region Sörmland genomför en omfattande upprustning av regionens fyra sjukhus, som en del i arbetet att vara Sveriges friskaste län år 2025. Över fyra miljarder kronor satsas under en tioårsperiod på både nybyggnadsprojekt och ombyggnationer.

För att kunna styra, planera och följa upp projektportföljen, bestående av omkring 400 projekt, efterfrågades ett projektverktyg med funktioner för prognostisering, projektplanering och dokumenthantering. Målsättningen med det nya systemstödet är att öka kvaliteten på projektuppföljningen, få bättre kontroll på projektens tidplaner och progress samt åstadkomma mer exakta kostnadsprognoser. 

Efter en utvärdering föll valet på Antura Projects och det nya projektverktyget kommer att implementeras med start hösten 2018. Antura tackar för förtroendet och ser fram emot samarbetet!

Region Sörmland är region för de cirka 290 000 invånarna i Södermanlands län. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Den omfattande upprustningen av regionens fyra sjukhus beräknas pågå fram till 2023.

www.regionsormland.se