Play-Icon

2022-11-08

Göteborg Energi storsatsar på Antura Projects

Göteborg Energi är Göteborgs stads kommunägda energibolag som säljer och distribuerar elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas och stadsfiber i hela Västsverige. För att stödja de övergripande aktiviteterna i bolagets projektmodell har de investerat i och implementerat Antura Projects som projektverktyg.

Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energibolag. Under hösten 2019 drog Göteborg Energi i gång en transformationsplan för att stå bättre rustade inför framtiden där bland annat utvärdering av ett portfölj- och projektverktyg ingick. Eftersom Göteborgs stad sedan tidigare använder Antura Projects så var det naturligt att utvärdera om verktyget även skulle fungera för Göteborg Energi. De startade med en pilotförstudie som pågick till juni 2021. Studien resulterade i en väl genomarbetad rekommendation som tagit hänsyn till både verksamhetskrav, informations- och IT-säkerhet, berörda processer och informationsobjekt, komplexitet och projektmognad. Pilotförstudien föll väl ut och beslutet att rulla ut Antura Projects på bred front inom organisationen togs. Nu hanteras över 1300 projekt i verktyget.

Effektmålen som Göteborg Energi vill uppnå genom att investera i ett koncerngemensamt projektverktyg är minskad tid och påfrestningar för att sammanställa information, ekonomisk besparing, effektivare projektverksamhet med möjlighet att återge rätt projektinformation samt effektivare portföljstyrning. 

− Vi behövde ett bolagsgemensamt enhetligt och standardiserat sätt att administrera och följa upp våra projekt samt möjliggöra en bättre prioritering av våra projektportföljer och initiativ. Bedömningen efter pilotförstudien var att Antura Projects kunde hjälpa oss med det. Det har varit roligt och lärorikt att få inblick i våra olika arbetssätt kring projekt inom koncernen och sen se hur de kan effektiviseras med hjälp av ett projektverktyg, berättar Carina Davidsson, Projektledare på Göteborg Energi.

Det bedömdes vara viktigt att snabbt komma i gång och arbeta i verktyget för att kunna utvärdera vilka funktioner som var nödvändiga. Nu har över 200 personer utbildats i Antura Projects, allt ifrån projektledare och projektägare till chefer och koncernledning. De har också en projektstödsenhet med ”superusers” som fungerar som en stödjande första linjens support och kommer arbeta vidare med utvecklingen av kommande faser.

Antura Projects integrerades även från start med Göteborg Energis affärssystem Unit4 (tidigare Agresso) och deras EAM-system (Enterprise Asset Management). På så vis läses de olika projektens ekonomiska utfall samt basinformation automatiskt in i Antura Projects. 

− Vi ville snabbt komma i gång och arbeta med verktyget samtidigt som Antura rekommenderade oss ett etappvist införande. Så vi startade med de funktionerna i Antura Projects som vi ansåg vara mest prioriterade och som innebar låg påverkan på processer och kringliggande system.

De funktionerna i Antura Projects som infördes i första etapp är: 

  • Portföljhantering

  • Projektmodellstöd

  • Tidplanering

  • Projektekonomi

  • Dokumenthantering

  • Ärendehantering

  • Riskhantering

  • Lägesrapportering

  • Rapporter

  • Diagram & Dashboards

I och med denna första etapp har Göteborg Energi fått ett systemstöd som möjliggör övergripande visualisering och styrning av hela sin projektportfölj. Tidigare krävdes det mycket handpåläggning då informationen ofta behövde hämtas och sammanställas från olika IT-system. Inte sällan skiljde sig också informationen åt mellan de olika systemen, varför mycket tid gick åt till felsökning. Det slipper de nu med Antura Projects.

− Vi har sedan länge haft en gemensam projektmodell och ekonomistyrning, men många olika tillämpningar. Nu har vi ett ändamålsenligt och kompetent verktyg som kommer hjälpa oss få ännu bättre kvalitet i den uppföljning som görs, och som också stödjer det viktiga projekt- och portföljarbete som vi har framför oss när staden växer. 

I Antura Projects hanteras projekt som innefattar en finansiering från 20 000 kr upp till 600 miljoner per projekt. Deras projektledare, projektägare och andra intressenter har genom verktyget fått en transparens som de tidigare saknat. Genom att nu ha ett koncerngemensamt system för projektledning och styrning finns det stora möjligheter för dem att fortsätta utveckla sina arbetssätt inom området. När mognaden och tiden är redo så kommer de utvärdera funktionerna för effekthantering, simulering, resursplanering och tidrapportering. 

− Vi kan redan nu se att effektmålen är på god väg att uppnås. Några framgångsfaktorer har varit att vi har tagit vara på leverantörens samt andra kunders erfarenheter från tidigare införanden, att vi har jobbat nära slutanvändare och huvudintressenter där vi löpande stämt av, detaljerat och itererat krav, önskemål och behov. Vi har även haft en bred förankring inom hela bolaget för detta införande, en tydlig målbild och ett engagerat team. Inte minst har vi haft ett gott samarbete med Magnus och kollegorna på Antura som på ett engagerat sätt hjälp oss att överföra våra processer och arbetssätt i verktyget och stöttat oss i stort och smått, avslutar Carina Davidsson.

− Göteborg Energi är ett mycket spännande bolag som vi är glada över att få samarbeta med och vi är imponerade över de positiva effekter som man nu ser i verksamheten efter att de börjat jobba med Antura Projects. Det skall också bli spännande att följa deras fortsatta utveckling i takt med att de går vidare med implementeringen fullt ut, berättar Magnus Säfström, Projektledare & Verksamhetskonsult på Antura.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Säfström, Senior Projektledare & Verksamhetskonsult
E-post:
Telefon: +46 (0)76 880 03 93

Göteborg Energi AB är Sveriges fjärde största energibolag och är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. Det är ett ledande energiföretag som säkerställer miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi och infrastruktur för kommunikation för Göteborgs medborgare och företag.

www.goteborgenergi.se