Play-Icon
2018-05-30

Göteborg bygger för framtiden -med stöd av Antura Projects

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. Omfattande infrastruktur- och byggprojekt planeras i samverkan mellan förvaltningar och bolag, men komplexiteten är stor. Genom Antura Projects uppnår de olika projektverksamheterna transparens; all information som behövs för att planera, hantera och styra de omfattande projekten finns tillgänglig för alla, i realtid.

Fram till 2035 beräknas antalet invånare i Göteborg öka med 200 000. Nya stadsdelar planeras, kollektivtrafiken ska förbättras och ambitionen är att utgöra ett naturligt nav på den skandinaviska arbetsmarknaden. Områden som tidigare har dominerats av vägar och parkeringsplatser ska ändra karaktär och visionen är att ge plats för 150 000 nya göteborgare samt bygga 80 000 nya arbetsplatser. Genom ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden ska centrala Göteborg växa till dubbel storlek. Ett av delprojekten, Centralenområdet, är under förvandling från trafiktät knutpunkt till blandad innerstadsmiljö med promenadstråk, grönska, vatten och bostäder i varierade storlekar och upplåtelseformer. Delprojekt Karlastaden innebär att en helt ny stadsdel tar form. Här kommer Karlatornet att stå klart 2021, en 245 meter hög skyskrapa som blir Nordens högsta byggnad.

Stadsutvecklingsprojekt som hänger ihop

Bygg- och infrastrukturprojekt hör samman; mobiliteten ska öka samtidigt som nya ytor måste frigöras. I framtiden kan en 3 000 meter lång linbana över Göta älv komma att bli verklighet. Ett omfattande utredningsarbete pågår, vilket ska ligga till grund för ett slutgiltigt investeringsbeslut under 2019. Fastställt är att nya Hisingsbron ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Den planerade bron blir mindre brant och kortare än sin föregångare, något som frigör yta för stadsplanering i miljöerna runt vattnet. Med placering mitt i Göteborgs framtida centrum är Hisingsbron tänkt att fungera som transportled för kollektivtrafik, fotgängare, cyklister och bilar. Den första färden över älven väntas ske 2021. 

Också på land planeras för bättre kollektivtrafik, med kortare restider och fler knutpunkter. Det största projektet utgörs av Västlänken, en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Förutom en åtta kilometer lång järnväg inkluderar projektet även tre nya stationer. Beräknad trafikstart: 2026. 

Stadsutvecklingsprojekten, som syftar till att förtäta staden, utveckla kollektivtrafiken och samtidigt gynna urban grönska, kräver noggrann planering, uppföljning och analys. Samtliga projekt planeras därför i samverkan mellan olika förvaltningar och bolag. Här spelar Antura en central roll.  Förutom att stötta respektive projektverksamhet bistår vi vid uppsättningen av gemensamma program, vilka syftar till att skapa arbetsytor, koordinera planering och uppföljning samt förenkla statusrapportering, dokumenthantering och diarieföring.  

Ett gemensamt projektverktyg för större samverkan

Komplexiteten är stor då såväl projektmodell, dokumenthantering, ekonomisystem och beslutsprocesser skiljer sig åt mellan olika förvaltningar och bolag. Likväl är projekten många gånger beroende av varandra. Genom Antura Projects skapas transparens; all information som behövs och krävs för att planera, hantera och styra de omfattande stadsutvecklingsprojekten finns tillgänglig i realtid och är enkelt konsumerbar för alla intressenter.

Anturas behörighetsstyrning och möjligheten till integration med ett flertal verksamhetssystem utgör en viktig del för samverkan mellan interna och externa parter. En koppling mellan projektverktyg och ekonomisystem underlättar uppföljning av resurs- och leverantörskostnader och genom att fastställa behörighetsnivåer för exempelvis byggentreprenörer, och ge dessa tillgång till utvalda projekt och dokument, upprätthålls den höga säkerhetsnivån.

Antura har över 15 års erfarenhet som leverantör av projektverktyg och Göteborg utgör en av de svenska kommuner som har valt att ta stöd av systemet. Lokalförvaltningen var först, införandet skedde för fem år sedan, och därefter har ett stort antal bolag och förvaltningar följt samma exempel. Under hösten väntar ytterligare en implementation, hos Miljöförvaltningen.

Att bygga för framtiden är komplext; stadsutveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för tillväxt utan att kompromissa om miljö- och hälsovärden. Vi är hedrade över att sådan betydelsefull och omfattande projektverksamhet hanteras i Antura Projects.

Visionsbild av Karlastaden, en helt ny stadsdel som byggs i centrala Göteborg.

En 3 000 meter lång linbana över Göta älv planeras, vilken ska knyta samman stadsdelar på båda sidorna om vattnet.

När Göteborg växer är bostäder, promenadstråk, grönska och vatten i fokus.

Projektverktygsdagen 2018

Som huvudsponsor av projektverktygsdagen 2018 medverkade Antura med föredraget "Göteborgs Stad - powered by Antura Projects".