Play-Icon
2016-01-12

Göteborgs Stad väljer Antura i omfattande upphandling

Antura har inlett ett betydande samarbete med Göteborgs Stad där Trafikkontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen kommer att nyttja Antura Projects som gemensamt verktyg för projekt- och portföljhantering.   

Göteborgs Stad befinner sig i en period med allt större och mer omfattande stadsutveckling, där stadens olika förvaltningar och bolag arbetar tillsammans i projektform. För att stödja utvecklingen samt de gemensamma arbetssätten inom stadsbyggnadsprojekten upphandlade Trafikkontoret tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB samt Park- och Naturförvaltningen en gemensam plattform för projekt- och portföljhantering. 

Ett effektmål som nämndes i upphandlingen handlade om "en generellt förbättrad informationshantering i verksamheternas projekt och därigenom ett utvecklat stöd för en effektiv styrning, ledning och uppföljning av projekten och projektportföljerna".

Ett gemensamt projektverktyg skulle även bidra till att flera arbetar enligt den framtagna projektmodellen samt utveckla hanteringen av budget, prognos och utfall i projekten. Stora krav ställdes på möjligheten att integrera projektverktyget med andra system inom förvaltningarna och bolagen, såsom ekonomisystem. 

Antura är leverantör till Göteborgs Stad – Lokalförvaltningen sedan 2013 och stärker således ytterligare sin position som leverantör av projektverktyg till Göteborgs Stad.

Syfte att stötta samt utveckla projektverksamheten 

Antura Projects, Anturas helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering, planeras att införas stegvis under 2016 genom fem separata installationer. Fokus kommer att ligga på användning inom områden såsom:

  • Trafikkontorets investeringsprojekt 

  • GEM, den gemensamma planprocessen

  • Projektet Älvstaden

Planen är att successivt komplettera med ytterligare funktionalitet i syfte att stötta samt utveckla projektverksamheten inom de fem förvaltningarna och bolagen.

 

 

Göteborg har drygt en halv miljon invånare, varav majoriteten bor inom tätorten Göteborg. Dessutom finns ytterligare ett tjugotal tätorter och ett antal småorter helt eller delvis inom kommunen. Göteborgs Stad har en organisation uppbyggd av såväl förvaltningar som bolag. Totalt uppvisar Göteborgs Stad en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är drygt 50 000 personer.

www.goteborg.se