Play-Icon

2018-04-12

Möjligheten att växa med verktyget avgörande när Öresundskraft rustar för framtiden

Efter ett framgångsrikt införande använder Öresundskraft Antura Projects för samtliga projekt inom koncernen. När projektverksamheten står inför ett paradigmskifte är ett heltäckande projektverktyg och kontinuerlig dialog med leverantören av yttersta vikt. 

Öresundskraft är ett av Sveriges större energibolag. Kärnverksamheten består av försäljning och distribution av energi samt försäljning av bredband och fordonsgas. Projektverksamheten är omfattande och inkluderar såväl bygg och underhåll av nät och ledningar som interna projekt inom verksamhetsutveckling. Efter en noggrann utvärderingsprocess implementerade Öresundskraft Antura Projects i verksamheten 2017 och införandet var både snabbt och framgångsrikt; samma år belönades bolaget med Anturas Best Implementation Award, Public Sector. 

Initialt la energibolaget stort fokus vid portfölj- och resursinformation, vilket innebar att inventera samt migrera alla projekt till Antura Projects. Detta gav en konsoliderad bild över alla pågående och framtida initiativ. Nu används Antura Projects för samtliga projekt inom Öresundskraftkoncernen och resurshantering har kommit att bli högsta proritet.

Idag arbetar vi med ett ökande antal avdelningar för att planera alla relevanta resursers projekt- och linjetid. Vi har också inlett ett projekt där vi planerar att förbättra integrationerna mellan Antura, Agresso och Agda, där målsättningen är att radikalt förenkla tidsredovisningen, säger Niklas Kylvåg, PMO Manager vid Öresundskraft. Han berättar även om planer på att bygga en process där arbetstid interndebiteras på respektive projekt, vilket kräver en helt ny budgetprocess. Ett betydande arbete, som syftar till att öka flexibiliteten att hyra in externa resurser om interna inte är tillgängliga. Detta ser han som en avsevärd sänkning av risknivån i hela projektportföljen.

Omfattande förändring med ökat kundfokus

Öresundskraft står inför en utmanande strategisk förflyttning, som bolaget har valt att kalla ”Power to the People”. Att marknaderna för kommunikationstjänster, energi och bränsle flyter samman innebär att kunden erbjuds fler alternativa lösningar till sin energiförsörjning. Att enkelt kunna bedöma exempelvis kostnad och leverans är en förutsättning för att fatta välgrundade beslut. Detta paradigmskifte innebär en möjlighet att generera större kundnytta, men det betyder också att konkurenssituationen förändras. Öresundskraft har som målsättning att år 2020 var en ledande aktör på marknaden för hållbara energi- och kommunikationslösningar.

Vår strategiska förflyttning styr samtliga omkring 700 projekt som Öresundskraft för närvarande genomför eller planerar. Den mest påtagliga förändringen är kanske Öresundskrafts övergång till 100 % hållbar produktion, vilket innebär en utfasning av samtliga fossila och icke-förnybara bränslen ur produktionen. Utöver detta bygger vi ut laddinfrastruktur för elbilar i hela landet, berättar Niklas Kylvåg. 

Också internt rustas för förändring; ett omfattande projekt handlar om att utveckla ett nytt digitalt kundgränssnitt. Detta utgör en viktig del av strategin att utvecklas från ett traditionellt energibolag till ett tjänstebaserat företag. 

Utbyte av kunskap och idéer

Genom valet av Antura Projects har Öresundskraft tillgång till en helhetslösning, där det är möjligt att addera funktionalitet i takt med att verksamhetsbehoven ändras och projektmognaden ökar. Nästa steg är att dra nytta av verktygets funktioner för automatisering:

Vi strävar efter att göra projektledarens uppgift enklare, exempelvis genom att arbeta med standardrapporter och blanketter. Vi vill också presentera värdefull information till beslutsfattare genom aggregerad data, via dashboards och portföljrapporter. Vi har tagit ett första steg genom att i samarbete med Antura utveckla en ny automatiserad Powerpoint-statusrapport som togs i produktion i början av 2018. Många liknande värdeskapande rapporter planeras under de kommande tre åren, säger Niklas Kylvåg.

Vid utvecklingen av Antura Projects utgör Anturas kunder den viktigaste inspirationskällan. Det är så vi kan säkerställa att systemet ger ett verkligt stöd i arbetet. Ett nära samarbete mellan Öresundskraft och Antura värdesätts därför av båda parter. Här dryftas idéer kring såväl processer som ny funktionalitet; den strategiska förflyttningen innebär att verksamheten fortlöpande stöter på områden med förbättringspotential. Exempelvis efterfrågas en funktion för mätning av kundnöjdhet. 

För Öresundskraft är det av yttersta vikt att Antura är lyhörda för de behov som vi har. Det kan innebära att utveckla funktioner som efterfrågas eller stötta vid förändringen av arbetssätt. I grund och botten behöver vi kunder hjälp med exakt samma sak; att genomföra våra projekt på ett så effektivt och riskfritt sätt som möjligt, summerar Niklas Kylvåg.

 

”För Öresundskraft är det av yttersta vikt att Antura är lyhörda för de behov som vi har. Det kan innebära att utveckla funktioner som efterfrågas eller stötta vid förändringen av arbetssätt. I grund och botten behöver vi kunder hjälp med exakt samma sak; att genomföra våra projekt på ett så effektivt och riskfritt sätt som möjligt.”

Niklas Kylvåg, PMO Manager, Öresundskraft

 

 

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och antalet anställda uppgår till cirka 370. Kärnverksamheten består av försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas. Bolaget bedriver även egen produktion av fjärrvärme och el i två kraftvärmeverk. Det nyaste, Filbornaverket, är ett av Europas modernaste när det gäller rening och effektivitet. 

www.oresundskraft.se