Play-Icon
2016-07-07

Stadsutveckling i Sverige – vår tids viktigaste projekt

Stadsutvecklingsprojekt utgör en viktig förutsättning för Sveriges framtida tillväxt och finansieringen utgörs ofta av skattemedel. Antura samarbetar med ett stort antal kommuner och kommunala bolag, där Anturas produkter och tjänster används för att hantera denna betydelsefulla och omfattande projektverksamhet.

Just nu pågår en av de mest spännande epokerna någonsin inom stadsutveckling, där svenska kommuner utvecklar mark och fastigheter för att skapa mer attraktiva och hållbara städer för den snabbt växande befolkningen. 

Då stadsutvecklingsprojekt utgör en viktig förutsättning för Sveriges framtida tillväxt och finansieringen ofta utgörs av skattemedel, är det av yttersta vikt att projekten håller tidsramar och budget samt genererar förväntade resultat och nyttor. Antura samarbetar med ett stort antal kommuner och kommunala bolag, där Anturas produkter och tjänster används för att hantera denna betydelsefulla och omfattande projektverksamhet.

Omfattande projektverksamhet i hela landet – och behovet av ett kraftfullt projektverktyg

Inflyttningstakten till Stockholmsregionen motsvarar två fullastade SL-bussar om dagen, vilket ställer höga krav på utveckling och infrastruktur. Stockholm Vatten är ett av de bolag som tar stöd av Anturas projektverktyg, då i planeringen kring Stockholms framtida avloppsrening. Projektet, som är ett av bolagets största projekt genom tiderna, omfattar om- och nybyggnationer som dels ska klara invånarnas krav på en väl fungerande avloppsrening, dels minska miljöbelastningen på Mälaren och Östersjön. 

Också Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. Inte minst är projektverktyget ett stöd i arbetet kring Kvarnholmsförbindelsen som syftar till att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka. 

Andra omfattande projekt i Stockholmsregionen är Barkarbystaden i Järfälla, Väsjön i Sollentuna samt Vega stadsdel i Haninge där byggstart av skolor, kontor, nya bostäder samt förbättrad infrastruktur planeras under de kommande åren. Utöver detta har Familjebostäder som uppgift att årligen byggstarta minst 500 nya hyresrätter i Stockholmsområdet. I takt med att befolkningen växer ökar också behovet av förskolor. SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) arbetar med en lösning som innebär halverad process- och byggtid för nya förskolor, utan att kompromissa om kvalitet och miljökrav. Ett omfattande och viktigt projekt som kräver ett kraftfullt projektverktyg!

Även i Göteborg planeras för utbyggnad. Visionen för 2035 är att ge möjligheter för 150 000 fler boende samt generera 80 000 fler arbetstillfällen. Ett viktig steg i riktningen mot att utgöra kärnan i en arbetsmarknadsregion med 1,75 miljoner invånare! 

Genom projektet Älvstaden ska centrala Göteborg växa till dubbel storlek och knyta samman områden på båda sidorna av Älven. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Även Centralenområdet utgör ett viktigt stadsutvecklingsprojekt, där en idag trafiktät del av Göteborg ska förvandlas till en blandad innerstadsmiljö med promenadstråk, grönska, vatten och 2 000 nya bostäder.

Malmö satsar bland annat på utbyggd kollektivtrafik genom Citytunneln, Malmöexpressen och Malmöringen, vilket skapar ett nytt centrumområde. Hit hör projektet Västra Hamnen med ambitionen att rymma 20 000 boende och ett stort antal nya arbetsplatser. 

Funktioner för bättre kontroll över projektportföljen och större samsyn på verksamheten

Stadsbyggnadsprojekt omfattar ofta ett flertal verksamhetsområden och överblick samt uppföljning av projekt kan många gånger vara en utmaning. Antura tillhandahåller en komplett och användarvänlig verktygslåda med stöd för bland annat dokumenthantering, tidplanering, kostnadsuppföljning, tidrapportering, ÄTA och portföljöversikt. Ett gemensamt projektverktyg underlättar inte bara översikt och uppföljning, det säkerställer också att samtliga projektmedlemmar arbetar efter den rådande projektmodellen. Detta genererar även en större samsyn på verksamheten.

Möjlighet till integration med ett flertal verksamhetssystem underlättar för både interna och externa parter såsom entreprenörer, vilka kan arbeta i projektverktyget, med möjlighet till begränsad behörighet till utvalda projekt och dokument.

Antura har över 15 års erfarenhet som leverantör av projektverktyg. Under åren har vi utvecklat en bred kompetens inom projekt- portfölj- och resurshantering samt djup förståelse för projektverksamheter inom bygg, fastighet och annan offentlig verksamhet. Hållbar stadsutveckling utgör en viktig framtidsfråga för Sveriges kommuner och är en förutsättning för tillväxt. Vi är glada över förtroendet att få vara med på den resan!

”Hållbar stadsutveckling utgör en viktig framtidsfråga för Sveriges kommuner och är en förutsättning för tillväxt. Vi är glada över förtroendet att få vara med på den resan!”

Projektverktygsdagen 2016

Som "Powered By"- sponsor av projektverktygsdagen 2016 medverkade Antura som föredragshållare med key note "Stadsutveckling i Sverige - vår tids viktigaste projekt."

Ladda ner föredrag »