Play-Icon

2023-10-05

The Swedish Club maximerar sin projektledning och resurshantering med Antura!

The Swedish Club, det ömsesidiga försäkringsbolaget med en lång och respekterad historia inom marina branschen har genomfört betydande förbättringar i sitt projektarbete under de senaste åren. Med målsättningen att öka förmågan till proaktiva beslut och förbättra transparensen och översikten över sina projekt och sin projektportfölj valde bolaget att implementera Antura som sitt verktyg. Resultatet är en mycket effektiv resurshantering och en betydande ökning av projektkontorets förmåga att stödja projektledarna i att framgångsrikt driva sina projekt.

En av de mest påtagliga förbättringarna som Antura har möjliggjort är en mer effektiv tidsplanering och resurshantering. Innan Anturas införande var användningen av projektmetodik begränsad. Med Antura har The Swedish Club nu möjlighet att på ett praktiskt sätt få ut nyttorna av den använda projektmetodiken och förlita sig på mer precisa tidsuppskattningar, vilket har lett till förbättrad planering och en mer effektiv fördelning av resurser.

The Swedish Club erbjuder en omfattande portfölj av marina försäkringar som syftar till att skydda fartyg, laster och besättningar, med fokus på att minimera riskerna och konsekvenserna av skador och olyckor till sjöss. Med omkring 2700 försäkrade fartyg är deras verksamhet av central betydelse för den marina industrin. För att bättre hantera och utveckla sitt tjänsteutbud samt utvärdera och hantera risker, driver företaget olika projekt. När behovet av att förbättra översikten och kontrollen över sina projekt och sin projektportfölj blev tydligt, sökte de en lämplig projektverktygslösning. De eftersträvade ett intuitivt och användarvänligt verktyg som skulle vara tillgängligt även för dem som inte var experter på projektverktyg eller projektledning. Antura visade sig vara svaret på deras behov.

Som alla förändringsprojekt mötte även implementeringen av Antura initialt utmaningar när det gällde att övertyga hela organisationen om vikten av denna förändring. Förståelsen för projektarbete och dess specifika krav var inte alltid självklar. Men över tid, med rätt utbildning och stöd från Antura, har organisationen tagit till sig och vuxit med de nya arbetsprocesserna. Sedan dess har de förbättrat sina arbetsflöden och sin projektledningskapacitet med hjälp av Antura, och de har uppnått en effektivare tidsplanering och resurshantering.

−Ett av våra huvudmål var att få bättre kontroll över tidrapporteringen och därmed resurshanteringen. Tidigare baserade vi vår tidsåtgång i projekten på uppskattningar, men med Antura blev vi en lärande organisation och kan nu använda mer exakta siffror, vilket möjliggör förbättrad planering och fördelning av resurser, förklarar Camilla Lansvén, PMO Manager på The Swedish Club.

Ökad transparens och samarbete
 
Antura har också förbättrat transparensen och samarbetet inom företaget genom att främja tvärfunktionellt samarbete. Projektledningskompetensen har också ökat. Projektledare använder Antura och projektkontoret drar enkelt ut statistik, rapporter och diagram regelbundet som beslutsunderlag till bland annat ledningsgruppen, som i sin tur lett till öppnare dialog och mer faktagrundade beslut. 

−Vi ställde oss frågan om hur vi kan förbättra vårt arbetsflöde i grunden. Vad kan Antura erbjuda oss i form av rapporter eller diagram eller vad som vi behöver för att kunna planera och diskutera effektivt inom projekten? Det handlar till exempel om att visualisera kapacitetsplaneringen och dra lärdomar från tidigare projekt. Detta möjliggjordes med hjälp av Antura, vilket vi är nöjda och stolta över, fortsätter Camilla.

En unik aspekt hos The Swedish Club är att klubben är ett ömsesidigt försäkringsbolag, där medlemmarna äger företaget tillsammans. Denna struktur möjliggör för The Swedish Club att fokusera på att maximera medlemmarnas intressen och behov snarare än att sträva efter att generera vinst. Det ger också bolaget möjlighet att driva sina projekt på ett speciellt sätt.

−Vi har tagit ett stort steg i att förbättra vår projektledningsförmåga genom att implementera Antura som vårt projektverktyg. Resultatet vi har uppnått är ökad transparens, effektivare samarbete och resurshantering, och vi har därigenom skapat en positiv utveckling inom bolagets projektarbete, avslutar Camilla.

Camilla Lansvén, PMO Manager på The Swedish Club

Med en gedigen historia som sträcker sig över 150 år är The Swedish Club ett etablerat svenskt ömsesidigt försäkringsbolag som har satt sitt avtryck inom marina branschen. Ursprungligen känt som "Sveriges Ångfartygs Assurans Förenings Delägares Ömsesidiga Försäkringsbolag," har bolaget anpassat sitt namn till det mer internationellt gångbara "The Swedish Club." Bolaget är specialiserat inom marina försäkringar och erbjuder en bred portfölj av försäkringar som är avsedda att skydda fartyg, laster och besättningar. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och ytterligare kontor i Norge, England, London, Grekland, Singapore och Hongkong, är företaget väl positionerat för att betjäna sina kunder världen över med högkvalitativa försäkringslösningar.