Play-Icon

Portföljhantering

Portföljhantering är nyckeln till att din verksamhet skall kunna besluta om rätt satsningar och få ut maximalt värde av dessa med begränsade resurser. I Antura Projects kan företagsledning, projektkontor och andra intressenter få en helhetsbild över företagets projektverksamhet, samt analysera och styra utvecklingen av projektportföljen.

 

 

 

 • Hantera idéer och projektförslag
 • Prioritera projekt, idéer och andra initiativ
 • Koppla projekt till strategiska mål
 • Definiera valfria egenskaper på portfölj, program och projekt
 • Gruppera projekt i portföljer, program, organisatoriska enheter och andra valfria perspektiv
 • Stöd för huvud- och delprojekt
 • Se aggregerad projektinformation på portföljnivå
 • Uppföljning och analys av projektportföljen
 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier
 • Ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledningen
 • Dashboards för portföljer och program

Resurshantering

Systemet tillhandahåller alla funktioner som din verksamhet behöver för att kunna arbeta med resurshantering på ett effektivt sätt. Smidiga funktioner och visuella vyer hjälper er att få full koll på er kapacitetsplanering och resursallokering.

 

 

 

 

 

 • Resursplanering av projekt, uppdrag, förvaltning och linjeverksamhet
 • Kapacitetsplanering med tillgänglighet och efterfrågan
 • Planering och uppföljning per resurs, roll, team och organisatorisk enhet
 • Hantera beläggning av anställda och externa resurser, t ex konsulter
 • Hantera resurskonflikter som t ex över- och underbokningar
 • Äskning och allokering av resurser
 • Uppföljning med tidrapportering, analys av resursanvändning och prognostisering
 • Frånvaroplanering
 • Simulering av resursbehov
 • Grafiska resurshistogram
 • Kompetenshantering
 • Integrerad projekt- och resursplanering
 • Förbättrad kommunikation med samarbete mellan resursägare, projektledare och resurs
 • Gemensam resurspool

Projektplanering 

Systemet erbjuder många smidiga funktioner för att enkelt kunna strukturera och planera WBS-element, aktiviteter och milstolpar över tiden.

 

 

 

 

 • Tidplanering med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat
 • Flexibel hantering av WBS-struktur med drag-och-släpp
 • Beroenden inom och mellan projekt
 • Stöd för kritiska linjen
 • Rapportering av status och progress
 • Stöd för versionshanterade basplaner (baselines)
 • Möjlighet att definiera valfria egenskaper på aktiviteter
 • Helintegrerat med organisationens projektmodell
 • Stöd för mallprojekt
 • MS Project import och export

Kostnadshantering

I Antura Projects finns ett komplett stöd för hantering av kostnader med kalkyl, budget, utfall och prognos på projekt, aktiviteter och kostnadsslag.

 

 • Hantering av alla typer av kostnader
 • Stöd för kostnadsställen och kostnadsslag/konton
 • Stöd för både investeringar och omkostnader
 • Kostnadskalkylering och budgetering
 • Kostnadsutfall integrerat med ekonomisystem/affärssystem (tillval)
 • Prognostisering och trender
 • Earned Value Management (Resultatvärdemetoden)
 • Nyckeltal
 • Flervalutastöd
 • Möjlighet att definiera valfria egenskaper på kostnadsposter
 • Hantera olika scenarier
 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Effekthantering 

I Antura Projects kan ni värdera och beräkna de nyttoeffekter som ett projekt eller program kommer att generera till verksamheten. Systemet har stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.

 

 • Hantering av alla typer av effekter, t ex försäljningsintäkt, effektivisering eller kostnadsbesparing
 • Kalkylering och budgetering av effekter
 • Effektutfall (t ex intäkter) integrerat med ekonomisystem/affärssystem
 • Prognostisering och trender
 • Likviditets- och cashflowanalys
 • Flervalutastöd
 • Beräkning av resultat och marginal
 • Hantera olika scenarier
 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Tidrapportering 

I systemet kan alla medarbetare och konsulter rapportera tid på ett enkelt och flexibelt sätt. Tidrapporteringen kan ligga som underlag för projektuppföljning såväl som att vara löne- och faktureringsgrundande.

 

 • Tidrapportering på projekt, uppdrag, förvaltning och linjeverksamhet
 • Frånvarorapportering
 • Detaljrapportering på aktiviteter eller leveranser
 • Stöd för tidkoder
 • Timkostnader per individ, roll, projekt och aktivitet
 • Progress och uppskattad återstående tid (ETC)
 • Attestering av tid
 • Stöd för att skapa faktureringsunderlag
 • Tidrapportering från mobilen (Antura Projects Mobile)
 • Kan integreras med annat tidrapporteringssystem

Dokumenthantering 

Systemet erbjuder ett omfattande och smidigt stöd för att organisera och hantera dokument och andra handlingar. Dokumenthanteringen ger också interna och externa intressenter en önskad flexibilitet, spårbarhet och säkerhet.

 

Samarbete & Kommunikation

Systemet erbjuder många smarta och användbara funktioner för att kunna kommunicera och samarbeta inom verksamheten och med externa intressenter.

 

 • Diskussionsforum/Meddelanden
 • Direktmeddelanden/Chat
 • Profilbilder och närvaroindikatorer
 • Diskussioner kopplat till dokument, ärenden och aktiviteter
 • Delad kalender och dokumentsamarbete
 • Nyhetsström och anslagstavla
 • Arbeta mobilt från din iPhone eller Android (Antura Projects Mobile)

 

 

Ärendehantering & Kanban

Ärendehantering används för att hantera alla oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringar, felrapporter och granskningar.

Det kan också med fördel användas för en mer agil projekthantering.

 

 • Skapa, prioritera, tilldela och hantera ärenden
 • Möjlighet att kommentera ärenden
 • Möjlighet att definiera valfria ärendeegenskaper
 • Stöd för huvud- och delärenden
 • Sökning av ärenden i flera projekt samtidigt
 • Stöd för konfigurerbara ärendeflöden
 • Möjlighet att maila ärenden till projektets ärendeinkorg
 • Agil projekthantering med Kanban-tavlor

Riskhantering 

Systemet erbjuder stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker enligt vedertagna metoder.

 • Riskvärdering med sannolikhet och konsekvens
 • Standardrisker kan importeras till projekten
 • Möjlighet att definiera valfria riskegenskaper
 • Åtgärdsplaner kopplade till riskerna
 • Sökning av risker i flera projekt samtidigt
 • Anpassningsbar riskanalysmodell med valfri skala och värderingsmodell
 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Projektmodellstöd 

Systemet erbjuder ett praktiskt och välfungerade stöd för organisationens projektmodeller (t ex XLPM, PPS, PRINCE2, Wenell, Pejl, Projectbase, m fl) och förvaltningsmodeller (t ex PM3).

 

 • Grafiskt och interaktivt stöd för projekt- eller förvaltningsmodellen
 • Grindvaktsfunktionalitet med konfigurerbara krav per grind
 • Stöd för parallella och seriella beslutsprocesser med en eller flera beslutsinstanser
 • Kopplade styrande och stödjande dokument (dokumentmallar)
 • Integrerad med projektplaneringen
 • Stöd för agila arbetssätt
 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Rapporter & Analys

Systemet erbjuder många möjligheter för rapportering och analys, både för det enskilda projektet och för hela projektportföljen.

 

 • Vyer kan exporteras till Excel och PDF
 • Standardrapporter för projekt och projektportfölj
 • Skapa egna rapporter med systemets rapportgenerator
 • Exportera data till Excel pivot
 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier
 • Anpassade rapporter efter organisationens önskemål

Diagram & Dashboards 

Företagsledning, projektkontor och andra intressenter kan enkelt skapa pedagogiska och visuella diagram och dashboards direkt i Antura Projects. 

Systemet stöder en mängd olika diagramtyper och det är lika enkelt att skapa ett nytt diagram från grunden som att generera och anpassa ett diagram från en sparad diagramkonfiguration.

 

 • Diagramtyper som t ex paj, stapel, staplade staplar, linje, area och bubbel
 • Interaktiva diagramfunktioner för visning och dataurval
 • Skapa dina diagram från grunden eller baserat på en sparad diagramkonfiguration
 • Spara obegränsat antal diagramkonfigurationer eller dashboards
 • Enkelt att exportera som bilder eller PDF
 • Dela dashboards med andra användare

Integrationer & API

Antura Projects kan enkelt integreras mot andra systemleverantörers produkter. Vi erbjuder både webbtjänstebaserade API:er och filbaserade integrationer. 

Systemet har också inbyggt stöd för att integrera med olika användarkataloger och autentiseringslösningar.

 • Importera/exportera budget, utfall och prognoser av kostnader och effekter
 • Integrera tidrapportering, HR-system och dokumenthantering
 • Integrera med Active Directory, LDAP, ADFS (WS-Federation) och SAML 2
 • Färdiga integrationer med Jira och MS SharePoint
 • Integrationer finns mot t ex SAP, Agresso/Unit4, Raindance, Visma, IFS, Movex/Infor, Jeeves, MS Dynamics AX och NAV, samt JDE
 • Stödjer de flesta standardiserade tjänsteprotokoll (SOAP och REST)
 • Stödjer filöverföring (XML-, CSV- eller kolumnavgränsade filer)