+

Helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering

Portföljhantering 

I projektportföljen finns en förteckning över samtliga planerade, pågående och avslutade projekt. Här kan företagsledning, projektkontor och andra intressenter få en helhetsbild över företagets projektverksamhet och analysera och styra utvecklingen av projektportföljen.

Projektlista med statusöversikt ger tydlig överblick.

 • Gruppera projekt i portföljer, program, organisatoriska enheter och andra valfria perspektiv

 • Sortera, filtrera och sök i projektportföljen

 • Projektprioritering

 • Koppla projekt till strategiska mål

 • Stöd för huvud- och delprojekt

 • Finansiell uppföljning på portföljnivå

 • Projektegenskaper

 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier

 • Rapporter, diagram och dashboards

Resursbeläggning visas grafiskt med resurshistogram.

Resurshantering

Resurshanteringen ger en överblick över organisationens samtliga resurser där resurstillgång och resursefterfrågan visas över tiden. Systemet erbjuder stöd för att planera och följa upp resurser både på roll-, individ- och projektnivå.

 • Resursplanering av projekt, uppdrag, förvaltning, linjeverksamhet och frånvaro

 • Beläggning, tillgänglighet, utfall och prognostisering

 • Planering per resurs, roll och organisatorisk enhet

 • Äskning av resurser

 • Kompetenshantering

 • Semester och scheman

 • Resursegenskaper

 • Simulering av resursbehov

 • Rapporter, diagram och dashboards

Projektplanering 

Systemet erbjuder många smidiga funktioner för att enkelt kunna strukturera och planera WBS-element, aktiviteter och milstolpar över tiden.

Enkel och interaktiv tidplanering i Gantt-schema.

 • Tidplanering med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat

 • Hantering av WBS-struktur med drag-och-släpp

 • Beroenden inom och mellan projekt

 • Kritiska linjen

 • Olika zoommöjligheter

 • Rapportering av progress

 • Möjlighet att spara basplaner (baselines)

 • Aktivitetsegenskaper

 • Helintegrerat med organisationens projektmodell

 • Stöd för mallprojekt

 • MS Project import och export

Jämför budget, utfall och prognos.

Kostnadshantering

Systemet erbjuder ett komplett stöd för hantering av kostnader med kalkyl, budget, utfall och prognos på projekt, aktiviteter och kostnadsslag.

 • Hantering av alla typer av kostnader

 • Kostnadskalkylering

 • Budgetering

 • Kostnadsutfall integrerat med ekonomisystem/affärssystem

 • Prognostisering och trender

 • Earned Value Management (Resultatvärdemetoden)

 • Nyckeltal

 • Flervalutastöd

 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Effekthantering 

Effekter används för att bedöma vilka nyttoeffekter ett projekt kommer att generera till verksamheten, t.ex. i form av effektivisering eller kostnadsbesparing. Systemet har stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.

Värdera nyttoeffekterna av dina projekt för bättre beslutsunderlag.

 • Budgetering

 • Effektutfall (t.ex. intäkter) integrerat med ekonomisystem/affärssystem

 • Prognostisering och trender

 • Beräkning av resultat och marginal

 • Automatisk aggregering till portföljnivå

Enkel tidrapportering för samtliga medarbetare och konsulter.

Tidrapportering 

I systemet kan alla medarbetare och konsulter rapportera tid på ett enkelt och flexibelt sätt. Tidrapporteringen kan ligga som underlag för projektuppföljning såväl som att vara löne- och faktureringsgrundande.

 • Rapportering på projekt, uppdrag, förvaltning, linjeverksamhet och frånvaro

 • Detaljrapportering på aktiviteter

 • Olika tidkoder med olika timkostnader

 • Progress och uppskattad återstående tid (ETC)

 • Attestering 

Dokumenthantering 

Dokumenthanteringen är en av systemets mest använda och uppskattade delar. Här kan man organisera och hantera alla projektdokument på ett mycket smidigt sätt.

Organisera, redigera och dela dina dokument.

 • Uppladdning av mappar och dokument med drag-och-släpp

 • Direktredigering av dokument

 • Automatisk versionshantering

 • Kraftfull behörighetsstyrning av mappar och dokument

 • Flöden för granskning, godkännande och signering

 • Möjlighet att kommentera och prenumerera på dokument

 • Dokumentegenskaper och sökning av dokument i flera projekt samtidigt

 • Projektmodell och dokumentmallar integrerat

Samarbeta med diskussionsforum och onlinemöte.

Samarbete & Kommunikation

Systemet erbjuder många smarta och användbara funktioner för att kunna kommunicera och samarbeta med andra personer.

 • Diskussionsforum/Meddelanden

 • Direktmeddelanden/Chat

 • Profilbilder och närvaroindikatorer

 • Diskussioner kopplat till dokument, ärenden och aktiviteter

 • Delad kalender

 • Dokumentsamarbete

 • Nyhetsström och anslagstavla

 • Arbeta mobilt från din iPhone eller Android

 • Dela skärm och håll onlinemöten

Ärendehantering 

Ärendehantering används för att hantera alla oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringsbegäran, felrapporter och granskningar.

Få kontroll över projektets alla ärenden.

 • Skapa, prioritera, tilldela och hantera ärenden

 • Möjlighet att kommentera och prenumerera

 • Ärendeegenskaper och sökning av ärenden i flera projekt samtidigt

Identifiera och hantera projektets risker.

Riskhantering 

Systemet innehåller stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker enligt vedertagna metoder.

 • Riskvärdering med sannolikhet och konsekvens

 • Möjlighet att definiera egna riskegenskaper, t.ex. riskkategorier

 • Hantering av riskåtgärder

 • Anpassningsbar riskanalysmodell (PMI, PPS, XLPM, Wenell) med valfri skala och värderingsmodell

Projektmodellstöd 

Systemet erbjuder ett praktiskt och helintegrerat stöd för organisationens projektmodeller (t.ex. XLPM, PPS och PRINCE2) och förvaltningsmodeller (t.ex. PM3).

Projektmodell med statusvisning på projektets startsida.

 • Grafisk visning av projekt- eller förvaltningsmodellen

 • Klickbara faser och beslutspunkter/grindar

 • Grindvaktsfunktionalitet

 • Dokumentmallar

Skapa dina rapporter med stor flexibilitet.

Rapporter & Analys

Systemet erbjuder många möjligheter för rapportering och analys, både för det enskilda projektet och för hela projektportföljen.

 • Alla vyer kan exporteras till Excel och PDF

 • Standardrapporter för projekt och projektportfölj

 • Skapa egna rapporter med systemets rapportgenerator

 • Exportera data till Excel pivot

 • Simulera resurser, kostnader och effekter i olika scenarier

 • Anpassade rapporter efter organisationens önskemål

Diagram & Dashboards 

Företagsledning, projektkontor och andra intressenter kan med hjälp av funktionerna för diagram och dashboards ta del av grafiska sammanställningar av projektverksamheten.

Visualisera informationen i valfria diagram och dashboards.

 • Diagramtyper såsom paj, stapel, staplade staplar, linje, area och bubbel

 • Hastighetsmätare och termometer

 • Enkelt att exportera som bilder eller PDF

 • Skapa och spara obegränsat antal diagramkonfigurationer eller dashboards

 • Dela dashboards med andra användare

Integrationer & API

Integrationer syftar till att slippa mata in samma data/information i flera olika system och att kunna presentera specifik data på olika sätt för olika målgrupper. Antura Projects kan enkelt integreras mot andra systemleverantörers produkter genom Antura Projects integrationsramverk (API).

 • Importera/exportera budget, utfall och prognoser av kostnader och effekter

 • Integrera tidrapportering, HR-system och dokumenthantering

 • Integrationer finns mot t.ex. SAP, Agresso, Raindance, Visma, IFS, Movex, MS Dynamics och JDE

 • Stödjer de flesta standardiserade tjänsteprotokoll (SOAP och REST)

 • Stödjer filöverföring (XML-, CSV- eller kolumnavgränsade filer)