Play-Icon

Atea: Prisbelönade för framgångsrikt införande av Antura Projects

När Atea valde Antura Projects som projektverktyg gjordes det tidigt tillgängligt för hela organisationen. Det framgångsrika införandet belönades med utmärkelsen Best Implementation Award, Private Sector vid Anturadagen 2018.  

Atea, Sveriges ledande leverantör inom IT-infrastruktur, har sedan en lång tid tillbaka en relation till Antura. Samarbetet består i att Atea är en prioriterad kanal för Antura, vad gäller att nå ut med produkter och tjänster till offentlig sektor i Sverige. Idag har Atea och Antura ett 40-tal kunder tillsammans.

Sedan 2018 använder Atea även Antura Projects för sin egen projektverksamhet. Det hela började med att Atea efterfrågade en mer samlad bild av projekportföljen; tre regionala projektkontor med varierande mognad, ett okänt antal projekt och ett flertal system som användes parallellt gjorde verksamheten svår att överblicka. Projektmodellen PPS var visserligen etablerad, men ett verktyg för en mer effektiv styrning av projektportföljen efterfrågades. Ett växande fokus på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet ställde allt större krav på projektverksamheten.

Atea kom på så vis att utvärdera de främsta systemstöden på marknaden. Förstudien mynnade ut i en rekommendation att välja Antura Projects.

Tydligt fokus vid införandet av det nya projektverktyget

Projektverktyget betraktades tidigt som en strategiskt viktig pusselbit i att utveckla verksamheten och för att betona detta valde man att benämna systemet ”Atea Projects”. Man sammanfattade de fyra huvudmålen på följande sätt:

  • Ökad kontroll och styrning

  • Stöd att följa projektmodell och process

  • Erfarenheter & lessons learned

  • Projektarbetsyta för samverkan

Under en intensiv implementeringsperiod behöll Atea fokus på verksamhetens effektmål. Regionala leveransprojekt samt funktioner för projektstyrning, portföljledning, planering, rapportering, riskhantering och dokumenthantering prioriterades. Att starta med färre funktioner, ämnade för små och medelstora projekt, visade sig vara framgångsrikt; för användarna upplevdes steget över till det nya systemet avsevärt mindre.

I dag arbetar över 1 500 personer i systemet, varav några hundra är externa kunder och underleverantörer.

Atea betraktade införandet som ett verksamhetsprojekt och inte ett teknik/IT-projekt. Att ett nytt verktyg inte besvarar alla frågor men faktiskt kan katalysera och sätta frågorna i ljuset, var en viktig lärdom.

Det är utmanande att på kort tid införa ett nytt systemstöd brett i en organisation. Förutom att förändra arbetssätt och utbilda användare måste engagemanget från ledningen konsekvent finnas med. Här visade sig Atea vara en förebild och införandet belönades med utmärkelsen Best Implementation Award, Private Sector vid Anturadagen 2018. 

Ta del av Ateas egen presentation om införandet av Antura Projects!

Under införandet av Antura Projects behöll Atea fokus på verksamhetens effektmål.

Atea Sverige har 2 500 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Verksamheten omsätter omkring 15 miljarder. Ateakoncernen är den näst största it-infrastrukturleverantören i Europa och finns representerad i sju länder i Norden och Baltikum. Koncernen hade en omsättning på drygt 34,7 miljarder norska kronor 2018 och är noterad på Oslo Börs.

www.atea.se