Play-Icon

Fagerhult tar stöd av Antura Projects vid utvecklingen av framtidens belysning

– Ett gemensamt projektverktyg ger en bra överblick över våra produktutvecklingsprojekt och underlättar det globala samarbetet, konstaterar Håkan Elvingson, Project Management Manager vid Fagerhult.

När belysningskoncernen Fagerhult valde att implementera Antura Projects 2010 handlade ett viktigt kriterium om möjligheten att växa med verktyget. Sju år senare är tillväxten inom koncernen fortsatt hög och påverkas inte minst av det pågående teknikskiftet inom belysning, där LED betraktas som den mest energieffektiva tekniken för framtiden. Stor efterfrågan på innovativa belysningssystem ställer höga krav på kontinuerlig produktutveckling, både i syfte att förbättra befintliga produkter och att utveckla nya. 

–Vår produktutveckling påverkas i hög grad av lagstiftning och ny teknik. Det är oerhört viktigt att våra produkter uppfyller gällande säkerhetskrav och standarder, säger Håkan Elvingson, Project Management Manager vid Fagerhult.

Vid produktion tas hänsyn till parametrar såsom miljöpåverkan och elektrisk säkerhet samt kundens specifika behov; det är av stor vikt att belysningssystemen integreras på ett bra sätt i miljön där de ska verka. Vid produktion mot sjukhus ska ljusets inverkan på hälsan hos såväl patienter som personal beaktas, medan armaturer i idrottshallar istället bör ha hög slagtålighet. Vid utomhusbelysning handlar det om att tillgodose behov både hos trafikanter av olika fordon och hos de som rör sig på gång- och cykelväg. Innan leverans genomförs omfattande ljusmätningar och kvalitetsprov för att säkerställa armaturernas kvalitet och effektivitet i respektive miljö. 

Ett gemensamt projektverktyg för god leveranssäkerhet

Verksamheten styrs till största delen från Sverige med produktion bland annat i Kina, där marknaden växer rekordartat. Genom att samtliga produktutvecklingsprojekt som rör varumärket Fagerhult drivs i samma system, säkerställs att projekten fortlöper enligt den i bolaget etablerade projektmodellen. Det underlättar även arbetet att skapa och bibehålla gemensamma processer, oavsett roll, funktion samt geografisk plats. Dessutom sker kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten mer organiserat. Allt detta skapar rätt förutsättningar för kvalitet och god leveranssäkerhet.

–Allt projektrelaterat arbete inom varumärket Fagerhult är samlat i Antura Projects, vilket är mycket värdefullt för oss. Ett gemensamt projektverktyg ger en bra överblick över våra produktutvecklingsprojekt och underlättar det globala samarbetet, konstaterar Håkan Elvingson.

I rollen som strategiskt ansvarig för projektverksamheten ägnar Håkan Elvingson mycket tid åt uppföljning och analys. Särskilt nöjd är han med dokumenthanteringen i projektverktyget samt möjligheten till rapportering kring tid och effekter. En integration med ekonomisystemet gör det enklare att följa upp kring budget, utfall och prognoser. Att i framtiden även integrera koncernens tidstämplingssystem med Antura Projects tidrapportering, skulle effektivisera arbetet ytterligare. Möjligheten till utökad funktionalitet samt den kontinuerliga dialogen och erfarenhetsutbytet med Anturas konsulter värdesätts högt:

–Det är alltid givande att besöka Anturadagen och få inspiration kring hur vi kan arbeta vidare. Antura Projects är ett jätteviktigt system för oss och jag ser stora fördelar med att bredda användandet i verksamheten ytterligare, säger Håkan Elvingson.

”Allt projektrelaterat arbete inom varumärket Fagerhult är samlat i Antura Projects, vilket är mycket värdefullt för oss. Ett gemensamt projektverktyg ger en bra överblick över våra produktutvecklingsprojekt och underlättar det globala samarbetet”

Håkan Elvingson, Project Management Manager, Fagerhult

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med omkring 2600 anställda och verksamheter i 20 länder. Fagerhult skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka.