Play-Icon

Nytt projektverktyg ger större samordning när Jernhusen rustar för tillväxt

Jernhusen tar stöd av Antura Projects som projektverktyg när verksamheten växer. Ambitionen är att samordningen ska öka och projektmetodiken bli enklare att följa. 

En stark trend med ökat kollektivt resande ställer nya krav på landets tågstationer och påverkar även kringliggande stadsmiljö. Jernhusen, som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen, förutspår en kraftig tillväxt av verksamheten under den kommande tioårsperioden. 

Ökat behov av samordning enligt projektmetodiken

Inom Jernhusens tre verksamhetsområden Stationer, Stadsutveckling samt Depåer och Kombi-terminaler drivs projekt inom både förvaltning och nybyggnation. Omfattning och tidsplan varierar men gemensamt är att de ska utgå från Jernboken, som är Jernhusens bas för projektadministration och projektstyrning. Användandet av flera olika system parallellt liksom dokumentation spridd på olika ställen, visade sig dock försvåra arbetsgången.

Vi såg ett behov av att samordna våra arbetssätt och göra det enklare för Jernhusens projektmedlemmar att arbeta efter Jernboken, säger Jennie Kastengren, chef Affärsstöd Projektutveckling vid Jernhusen.

Ambitionen var att skapa bästa tänkbara förutsättningar för projektmedlemmar att dra nytta av Jernboken och mot bakgrund av detta valde Jernhusen att utvärdera ett antal projektverktyg på marknaden. De kom således i kontakt med Antura och Antura Projects. Projektverktyget och dess funktioner testades under några månader innan implementeringen påbörjades under sommaren 2019. Tanken var att realisera metodiken i Jernboken och enkelt tillhandhålla relevanta dokument samt projektmallar. Införandet har fallit väl ut och idag arbetar ett hundratal personer vid Jernhusens affärsområden i Antura Projects. Främst nyttjas systemet av projektledare och projektmedlemmar inom projekt knutna till förvaltning.

-Genom Antura Projects har vi tillgängliggjort Jernboken på ett helt nytt sätt, konstaterar Jennie Kastengren. 

Framgångsfaktor att tidigt kunna påvisa nyttan

Att införa ett nytt system är alltid en utmaning och innebär att arbetssätt ofta förändras, men Jennie Kastengren anser att processen har fungerat smidigt. Här har ett stegvist införande samt hög grad av användarvänlighet underlättat för verksamheten. Avgörande har också varit att snabbt kunna påvisa nyttan med projektverktyget.

-Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi, säger Jennie Kastengren.

Även projekt inom nybyggnation, kritiska för den planerade tillväxten, kommer inom kort att drivas i Antura Projects. Genom att fastställa behörighetsnivåer för exempelvis byggentreprenörer, och ge dessa tillgång till utvalda projekt och dokument, upprätthålls säkerhetsnivån. Möjligheten att analysera och styra utvecklingen på portföljnivå är kanske särskilt användbar i dessa projekt;

-I Antura Projects ser vi att beställare och andra intressenter enkelt får en överblick av projekt som är relevanta för just dem, säger Jennie Kastengren.

Genom valet av Antura Projects har Jernhusen tillgång till en helhetslösning, där det är möjligt att addera funktionalitet i takt med att verksamhetsbehoven ändras. En lyckad start innebär inte att processen är slut; Jernhusen och Antura arbetar aktivt i syfte att underlätta ytterligare för projektverksamheten. Att ingå i ett nätverk bestående av andra kunder inom bygg- och fastighetsbranschen, bidrar också till att generera idéer. Allt i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Jernhusen att hantera den framtida tillväxten.

”Det har blivit enklare att komma åt rätt dokument och som projektledare ser du tydligt vad du förväntas göra vid en viss beslutspunkt. Det är lätt att få en helhetsbild över processer, planer och ekonomi.”

Jennie Kastengren, chef Affärsstöd Projektutveckling vid Jernhusen

Jernhusen äger cirka 155 fastigheter längs den svenska järnvägen med ett marknadsvärde på 17,7 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till omkring 200 personer fördelade på ett flertal orter i Sverige. De största kontoren är baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jernhusen är statligt ägt och bildades vid årsskiftet 2000/2001.