Play-Icon

Peab digitaliserar sin portföljstyrning med Antura Projects

Kraftfulla funktioner för planering, portföljhantering och uppföljning, hög grad av användarvänlighet och möjligheten att enkelt växa efter behov. När Peab byter Excel och PowerPoint mot ett koncerngemensamt projektverktyg uppfyller Antura de högt ställda kraven.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet inom fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Projektverksamheten inom respektive affärsområde och på koncernnivå är betydande och omfattar ett stort antal medarbetare. Ett ökande behov av samordning och uppföljning samt en befintlig verktygsuppsättning som behövde moderniseras, föranledde Peab att upprätta ett koncernövergripande portföljkontor samt utvärdera lämpliga projektverktyg på marknaden.

Vi hade svårt att åstadkomma bra sammanställningar genom våra Excellistor och PowerPoint-presentationer. Rapporteringen kring våra interna projekt fungerande helt enkelt inte tillfredsställande, konstaterar Johan Brantehag, PMO Chef på Peabkoncernen och tillägger:–Vi är proffs på att bygga hus och vägar men sämre på att driva interna projekt!

Användarvänlighet viktig del av kravbilden

Vid utvärderingen efterfrågades funktioner för planering, portföljhantering och uppföljning; det fanns ett stort behov av att visualisera framdriften av koncerngemensamma utvecklingsprojekt. Den nya verktyget skulle fungera som en samarbetsyta för projektmedlemmar, varför en viktig del av kravbilden utgjordes av användarvänlighet och möjligheten att successivt addera funktioner. Att inte heller vara beroende av tredje part vid konfigurationer, ansågs betydelsefullt vid valet av system. Antura Projects visade sig matcha de uppsatta kraven väl och verktyget implementerades under våren 2018. Nu väntar utbildningstillfällen för portföljansvariga inom respektive affärsområde. Att övningarna har stark verksamhetskoppling bidrar till att deltagarna snabbt kommer igång i verktyget:

Under utbildningen arbetar vi i verkliga projekt, vilket underlättar för våra projektledare. Stödet finns där från början och uppföljningen blir så mycket enklare, säger Johan Brantehag. 

Funktioner väljs utifrån verksamhetens behov

Att implementera ett projektverktyg gradvis och växa allteftersom ger möjlighet att avgränsa och prioritera och framför allt; hantera systemet som det förändringsprojekt det är. Initialt har Peab valt att införa ett antal utvalda funktioner såsom aktivitets- och tidsplan, estimering av tid, budget, utfall och prognoser. Även riskhantering, med stöd för att identifiera, värdera, hantera samt följa upp risker, nyttjas idag. Att projektmodellen PPS är helintegrerad i systemet underlättar kommunikation och rapportering. I framtiden finns planer att addera ytterligare funktionalitet, i takt med att verksamhetsbehoven ändras och projektmognaden ökar. Också antalet användare inom organisationen väntas bli fler:

Att samla all projektrelaterad information på en plats innebär att vi lättare kan styra och analysera utvecklingen av våra portföljer samt prioritera våra utvecklingsprojekt på ett effektivt sätt. Rapporteringen bygger på att alla arbetar i verktyget, konstaterar Johan Brantehag.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.