Play-Icon

SWARCO ger grönt ljus för Antura Projects

SWARCO, ett av de snabbast växande bolagen inom avancerade ITS och trafiklösningar i Europa, breddar användandet av Antura Projects inom den nordiska organisationen. I nästa steg kan Antura Projects komma att införas som koncernövergripande projektverktyg.

SWARCO levererar miljövänliga lösningar för ett effektivt trafikflöde och höjd trafiksäkerhet. Projektverksamheten är omfattande och spelar en avgörande roll för att kunna möta omvärldens och kundernas krav. Tyngdpunkten ligger på att utveckla kundnära lösningar samt driva och underhålla utrustning. 

SWARCO eftersökte ett flexibelt och användarvänligt projektverktyg som kunde ersätta bolagets befintliga lösning. Man efterfrågade en tydligare överblick av pågående projekt samt bättre underlag till beslut och prioriteringar.

Vi såg oss om efter ett användarvänligt och heltäckande projektverktyg med stor flexibilitet samt goda möjligheter till ekonomisk uppföljning. Antura visade sig erbjuda just det, konstaterar Andreas Esmann, Projektledare vid SWARCO.

Införandet av Antura Projects skedde gradvis i den svenska organisationen och i nära samarbete med Anturas konsulter: 

Implementationen var lyckad och upplägget med att stegvis konfigurera Antura Projects vid ett antal workshops var mycket effektivt och lärorikt, säger Andreas Esmann.

Efter att ha arbetat i systemet en tid, lyfter han fram funktioner för kostnads- och effekthantering samt dokumenthantering som särskilt värdefulla för SWARCO. Dessa används bland annat för att bedöma vilka nyttoeffekter ett projekt kommer att generera till verksamheten, såsom effektivisering eller kostnadsbesparing. 

Ser långsiktigt på såväl leverantören som systemet

Positiva erfarenheter av införande samt vid användandet av Antura Projects har bidragit till att den svenska organisationen har spridit sina kunskaper och erfarenheter vidare inom bolaget. I nästa steg finns planer på att utöka antalet användare och därmed skapa möjlighet till styrning av hela projektportföljen. En sömlös integration mellan projektverktyget Antura Projects och SWARCOs affärssystem SAP är under införande, med initalt fokus på projekt som drivs i Sverige och Norge. Det pågår även ett initiativ för att införa Antura Projects som det koncernövergripande verktyget för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Fortsatt support och stöd från Antura samt lyhördhet för kundernas behov, gör att vi ser långsiktigt på såväl leverantören som systemet, säger Andreas Esmann om det fortsatta samarbetet med Antura.

 

”Vi såg oss om efter ett användarvänligt och heltäckande projektverktyg med stor flexibilitet samt goda möjligheter till ekonomisk uppföljning. Antura visade sig erbjuda just det.”

Andreas Esmann, Projektledare, SWARCO

SWARCO är en Österrikisk koncern med huvudkontor i Wattens, Österrike. Verksamheten består av utveckling, marknadsföring och försäljning av datoriserade styr-, övervaknings- och informationssystem, produkter och tjänster för väg-, kollektivtrafik och parkering. Koncernen finns representerad med fler än 80 bolag över hela världen samt ett stort internationellt nätverk av partners. SWARCO Sverige AB har idag drygt 100 anställda vid kontor i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö.