Play-Icon

Högsta betyg för Antura Projects när VA SYD utvärderar projektverktyg

Samordning och prioritering är i fokus när VA SYD satsar på att utveckla de bästa lösningarna för framtidens VA-tjänster. Efter en grundlig utvärdering av ett flertal projektverktyg på marknaden föll valet på Antura Projects, som erhöll högst betyg på samtliga områden och ansågs mest användarvänligt. 

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne. Verksamheten omfattar leverans av dricksvatten, hantering av dagvatten, rening av avloppsvatten samt avfallshantering. VA SYD, liksom hela VA-branschen, står nu inför stora utmaningar; i många större städer har befolkningen fördubblats under senare år och avloppsvattnets mängd ökar. Samtidigt är VA-infrastrukturen densamma. 

Vid planeringen av framtida VA-tjänster ska nya kund-, miljö- och kvalitetskrav tillgodoses och ökad samverkan över kommungränserna är avgörande för att uppnå hållbar tillväxt. För VA SYD handlar det om att satsa regionalt och verka för välfungerande VA-lösningar i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.  

Med målsättningen att effektivisera verksamheten ytterligare och enklare prioritera bland projekt och investeringar valde VA SYD att upphandla ett standardsystem för projekt-, program- och portföljstyrning. Systemet som efterfrågades skulle vara ett effektivt stöd både i ledningens prioriteringsprocess av projektportföljen, i programledarnas styrning av sina program och i projektledarnas planering och styrning av de enskilda projekten. Det skulle också vara ett effektivt verktyg för linjecheferna i deras resursallokering mot de olika projektverksamheterna. 

Noggrann kontroll av leverantörer och system 

Den omfattande utvärderingen av anbuden där fem olika system offererades innebar bland annat att testmiljöer sattes upp, specifika för verksamheten inom VA SYD. När då leverantörer och system sattes på prov under en veckas tid, utvärderades funktionsuppfyllnad, användarvänlighet och praktisk tillämpning i projekt. Också förmågan att kunna möta både kort- och långsiktiga behov i verksamheten kontrollerades. 

Följande större områden kravställdes och utvärderades ingående:

 • Resurshantering

 • Riskhantering

 • Nyttohantering

 • Projektmål/Värde

 • Planering/Utförande

 • Rapporter

 • Scenarieplanering

 • Beslutshantering

 • Processhantering

 • Kommunikation och intressenthantering

 • Filhantering

 • Ritningshantering

 • Ekonomihantering

 • Användarvänlighet

Efter genomförd utvärdering samt en helhetsbedömning av såväl kvalitet som pris, erhöll Antura Projects högst betyg av utvärderingsgruppen på VA SYD och ansågs generellt vara mest användarvänligt. Av samtliga system och anbudsgivare tilldelade VA SYD Antura Projects högst betyg på varje enskilt utvärderingsområde.

Antura Projects kommer att användas brett inom VA SYD och ge stöd inom ett flertal områden, viktiga i arbetet att säkra och samordna en hållbar utveckling av regionens VA-tjänster.

Efter genomförd utvärdering samt en helhetsbedömning av såväl kvalitet som pris, erhöll Antura Projects högst betyg av utvärderingsgruppen på VA SYD och ansågs generellt vara mest användarvänligt.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne. Verksamheten sysselsätter omkring 400 medarbetare i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö och omsätter en miljard kronor per år. VA SYD verkar för en hållbar utveckling av VA-tjänster i en kraftigt expanderande region. Ett av målen för 2025 består i att vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer.